การบรรยาย: ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา

 

Educational Programme: The Making of Golden Teardrop

A Lecture: Traces of Foreign Cultural Heritage in Ayutthaya’s Trade Relations
Date: Saturday, January 30, 2016
Time: 15:00 – 17:00 hrs.
Lecturers:  Assoc. Prof. JulispongChularatana
and Dr. BhawanRuangsilp

 

Relationships between Siam and foreign lands began in Ayutthaya era.  The quest for spices and fortune that lured all walks of lives, regardless race and religion, into the ancient Siamese kingdom, results in cultural hybridity expressing through ways of living and believes of the Siamese people thatcontinue to live on until today.  Traces of foreign cultural heritage in Thailand will be revealed in the lecture by Assoc. Prof. Julispong Chularatana, the author of ‘Relationship between the Thais and the Foreigners’and Dr. Bhawan Ruangsilp, an expert on the history of Asian-European interactions.

 

 


กิจกรรมเพื่อการศึกษานิทรรศการ The Making of Golden Teardrop

การบรรยาย: ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา  
วันที่ : เสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
เวลา: 15.00-17.00 น.
วิทยากร: ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ และ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์

 

ความสัมพันธ์ของอาณาจักรสยามกับนานาประเทศเริ่มขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยา ด้วยวัตถุประสงค์ทางการค้าและการแสวงหาเครื่องเทศเป็นหลัก การเข้ามาของคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา จึงทำให้เกิดปะทะสังสรรค์และการปรับเปลี่ยนผสมผสานวิถีชีวิต ความเชื่อ ของคนสยามในเวลาต่อมา จนเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมรวมถึงวิทยาการด้านอื่นๆ ที่ยังปรากฏร่องรอยและส่งต่ออิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน  วิทยากรผู้ร่วมบรรยายโดย  ผศ.ดร.จุฬิศพงษ์ จุฬารัตน์ เจ้าของงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ และดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียและยุโรป

 

 

ABOUT NARRATOR
SHARE TO SOCIAL