โครงการรวบรวมบทความและบทวิจารณ์เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 


 

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน มีความยินดีขอเชิญฟังงานเสวนางานวิจัย

โครงการรวบรวมบทความและบทวิจารณ์เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(AnAnthology of Southeast Asian Modern and Contemporary Art: A Thai version)


โดยจะดำเนินรายการเป็นภาษาไทย 

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมมือกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเสวนางานวิจัย หัวข้อเรื่อง

โครงการรวบรวมบทความและบทวิจารณ์เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย กฤติยา กาวีวงศ์, มนุพร เหลืองอร่าม, ดร.ถนอม ชาภักดี, 
ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ดำเนินรายการโดย แมรี่ ปานสง่า 

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.00 – 19.00 น. 
ณ ห้องไอยรา หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน 
ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน 
(สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)

งานเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวัตถุประสงค์สำหรับโครงการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประการ 
1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และวิเคราะห์ภาพรวมเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคอุษาคเนย์ 
2) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นของศิลปะในประเทศไทยและในภูมิภาคจากยุคสมัยใหม่สู่ร่วมสมัย (ประมาณช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน) โดยใช้บทความและบทวิจารณ์ที่อธิบายเชิงวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆทั้งในเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ บริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
3) เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันทางด้านความคิด รูปแบบ เรื่องราว เนื้อหาในงานและความเป็นเอกลักษณ์ในงานศิลปะของแต่ละประเทศ 

งานเสวนาครั้งนี้จะกล่าวถึงผลงานวิจัยเล่มนี้ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสารโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับยุคล่าอาณานิคมเป็นแกนกลางในการแบ่งช่วงเวลา การวางโครงเรื่องของการศึกษานั้นผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ซึ่งมีการซ้อนทับกันทั้งภูมิศาสตร์และเวลาคือกลุ่มบทความเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยโดยใช้มุมมองแบบภูมิภาคนิยม, กลุ่มบทความเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ของแต่ละประเทศที่ใช้กระบวนการเคลื่อนไหวของศิลปะและกลุ่มบทความเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยของแต่ละประเทศโดยใช้ประวัติศาสตร์นิทรรศการเป็นตัวเล่าเรื่องซึ่งบทความเหล่านี้ล้วนแสดงมุมมองที่ใช้งานศิลปะของประเทศที่ตนศึกษาอธิบายถึงความเชื่อมโยงเปลี่ยนแปลงของงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับบริบทสังคมการเมืองของโลกอีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจต่อศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดหวังว่า งานเสวนางานวิจัยครั้งนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยให้แก่นักศึกษา นักเรียน และกลุ่มบุคคลทั่วไป 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน 
โทร. 02612 6741
อีเมล์ artcenter@jimthompsonhouse.com 
FB Page: The Jim Thompson Art Center

ABOUT NARRATOR
SHARE TO SOCIAL