เสวนาในหัวข้อ หมอลำกับคติชนทางมานุษยวิทยา

 

 

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน 

ขอเชิญฟังเสวนาในหัวข้อ หมอลำกับคติชนทางมานุษยวิทยา 

โดยรศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านคติชนทางอีสาน

ดำเนินรายการโดยอาทิตย์ มูลสาร ภัรฑารักษ์รับเชิญนิทรรศการแคนล่องคะนองลำ

 

 

วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558

เวลา 15.00-17.00 น.

 หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน 

ซอยเกษมสันต์2 ถนนพระรามที่1 แขวงปทุมวัน 

(สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)

 

This program will be held in Thai only

 

การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการแคนล่องคะนองลำ ที่จะครอบคลุมถึงหมอลำในบริบทของงานวรรณกรรมอีสาน ที่สะท้อนคติความเชื่อและโลกทัศน์ของชาวอีสาน และการแสดงหมอลำในฐานะแหล่งคลังทางภูมิปัญญาที่สอดแทรกความหมายในแต่ละยุคสมัย  

 

สำหรับตำนานแห่งการกำเนิดของหมอลำนั้นมีความผูกพันกับศาสนาและพิธีกรรม ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีดำเนินชีวิตของคนอีสานมาอย่างยาวนาน  อาทิเช่น การลำผีฟ้าเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากพิธีกรรมและความเชื่อในการนับถือพญาแถน หรือเทวดาที่กลุ่มวัฒนธรรมลาวให้ความเคารพนับถือ  และการกำเนิดหมอลำอีกประเภทหนึ่ง คือหมอลำพื้นที่พัฒนามาจากการเทศน์หรือการอ่านหนังสือผูกของพระชาวลาวหรืออีสาน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดหมอลำพื้นและมีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน

 

เกี่ยวกับผู้เสวนา

 

จารุวรรณ ธรรมวัตร  เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยาอีสานและหมอลำ ตลอดจนวรรณกรรมอีสาน  มีผลงานวิจัยและผลงานรวมเล่มมากมาย อาทิเช่น คติชาวบ้านอีสาน, ภูมิปัญญาอีสาน, โลกทัศน์ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน, ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน ปัจจุบันเป็นรศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร นักวิชาการและอาจารย์ประจำคณะมานุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อาทิตย์ มูลสาร  เป็นภัณฑารักษ์รับเชิญในนิทรรศการแคนล่องคะนองลำ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างที่ศึกษามีความสนใจในประเด็นวัฒนธรรมการเมือง จึงเลือกทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อชาติกับศิลปะ : กรณีศึกษาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน โทร.02 612 6741 Email: artcenter@jimthompsonhouse.com

ABOUT NARRATOR
SHARE TO SOCIAL