Artist’s Talk : Lost in the City

 

 

Lost in the City

 

 

 

Artist’s Talk

 

Exhibition : Lost in the city   

Title : Lost in the City Artist’s Talk by Navin Rawanchaikul

Date : 15 February 2007

Time : 2-4 pm.

Venue : Exhibition Room

Category : Lecture

 

Lost in the City Artist’s Talk was organized on Thursday, 15 February 2007, 2-4 pm. At The Jim Thompson Art Center. The Participants estimated to 100++ persons  i.e. teachers, art students from art institutes as Chulalongkorn University, Silapakorn University, Bangkok University and etc. Furthermore participants were press in Thai/international and general public.

 

Artist’s Talk Started at 2pm. Welcomed speech by Gridthiya Gaweewong, Artistic Director of The Jim Thompson Art Center. She introduced The Art Center and this program which part of educational then, introduced Navin Rawanchaikul, the Artist whom created ‘Lost in the City’ exhibition. Beginning of artist’s talk, he said to backgrounds and ‘Lost in the City’ exhibition’s concept also lectured to his experiences with international art projects in way to developed projects through his nearly future project, an opened to discussed with participants and closed program at 4pm.

 

 

 

หลงกรุง : คุยกับศิลปิน  

 

 

ชื่อกิจกรรม : Lost in the City Artist’s Talk by Navin Rawanchaikul

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2550

เวลา : 14.00-16.00 น.

สถานที่ : ห้องนิทรรศการ

ประเภทกิจกรรม : บรรยาย

 

Lost in the City Artist’s Talk ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 14.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะ จิม ทอมป์สัน ผู้เข้าร่วมมีจำนวนกว่า 100 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ทางด้านศิลปะจากสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไป

 

การเสวนาได้เริ่มขึ้นเวลา 14.00 น. โดยคุณกฤติยา กาวีวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งกล่าวแนะนำศูนย์ศิลปะ จิม ทอมป์สัน และกิจกรรมเพื่อการศึกษา แล้วจึงได้กล่าวแนะนำศิลปิน นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานนิทรรศกา ‘หลงกรุง’ หลังจากนั้นศิลปินได้บรรยายให้ผู้เข้าร่วมรับทราบถึงที่มาและแนวคิดที่เกิดขึ้นในนิทรรศการ ‘หลงกรุง’ และได้กล่าวถึงโครงการศิลปะนานาชาติจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ถึงแนวคิดและกระบวนการทำงาน ตลอดจนโครงการในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ศิลปินได้ฉายผลงานให้ผู้เข้าร่วมงานรับชมทางโปรเจคเตอร์ ในช่วงท้ายของการบรรยายศิลปินและผู้เข้าร่วมงานได้มีการซักถามในประเด็นอื่นๆ ก่อนที่จะจบการเสวนาในเวลา 16.00 น.

ABOUT NARRATOR
SHARE TO SOCIAL